Srebrno jezero postaje luksuzno odmaralište

14. Februar 2020
Srebrno jezero postaje luksuzno odmaralište

U toku je javni uvid povodom izrade izmena i dopuna Plana detaljne regulacije turističkog naselja Beli Bagrem u opštini Veliko Gradište. Obuhvat plana zauzima površinu od 229,86 ha, a njime je, između ostalog predviđena gradnja hotela visoke kategorije, ali i luksuznih vila, bazena, kao i dodatno širenje plaže. Za gradnju hotela, kako je eKapija već pisala, između ostalog zainteresovani su i nemački investitori.

Takođe, kako je najaviljavno, planirano je i otvaranje aerodroma na Srebrnom jezeru.

Izmenama i dopunama područje je podeljeno na 11 urbanističkih zona, koje se izdvajaju po svojim prostornim i planskim karakteristikama.

Zona A zauzima deo severno od prevlake. Planski ovu zonu karakteriše nova izgradnja na neizgrađenom prostoru kao i uređenje u okviru formiranih celina (teniski tereni, marina). Turizam i ugostiteljstvo su planirani kroz izgradnju hotela visoke kategorije i to u formi hotelskog kompleksa koji bi preko nasipa imao direktne vizure i kontakt sa Dunavom.

Površina javne namene koja je opredeljena za nasip, a na koju se naslanja Zona A, potrebno je da svojim uređenjem podržava sadržaje u kontaktu, kako bi se sa rekom ostvarila adekvatna komunikacija kako vizuelna tako i pešačka.

Uz ulicu Jezersku planirani su ostali turistički sadržaji i to po već započetom principu a gde se mogu naći objekti svih tipova turističkog smeštaja.

Teniski tereni se zadržavaju na lokaciji na kojoj već egzistiraju a u okviru opredeljenog prostora moguća je dopuna pratećim sadržajima kao što su svlačionice, kancelarije, ostave za rekvizite i sl. Postojeća marina je planirana za dopunu sadržajima u skladu sa propisima za ovu vrstu objekata.

Zona B zauzima najseverniji deo zahvata plana između Gradištanske ulice i reke Dunav. Planski ovu zonu karakteriše izgradnja na neizgrađenom prostoru sa ciljem stvaranja ekskluzivnog ambijenta u kome će se naći hotel visoke kategorije a u okviru namene stanovanja male gustine kao pretežne namene vile sa većom okućnicom i drugi tipovi turističkog smeštaja, koje mogu pratiti poslovanje i usluge.

Zona E zauzima prostor uz jezero u neposrednom kontaktu sa prevlakom. Planski ovu zonu karakteriše zadržavanje postojećih izgrađenih struktura pre svega restorana uz ulicu Jezersku i šetalište za koje važe uslovi dati za tretman postojećih objekata. Akva-park se takođe zadržava i uz njega je planira dopuna turističko rekreativnim sadržajima gde se mogu naći i objekti za turistički smeštaj i ugostiteljski objekti (restoran, kafe i sl.).

Na neizgrađenim površinama planirana je organizacija ostalih turističko-ugostiteljskih sadržaja koji podrazumevaju sve tipove turističkog smeštaja kao i ugostiteljske objekte (restorani, kafei, poslastičarnice i sl.) a za koje je preporuka da se organizuju uz ulicu Karpatsku.

Gradska plaža je u celoj svojoj dužini planirana za uređenje uz mogućnost postavljanja samo plažnog mobilijara bez bilo kakvih objekata, plažnih šankova i sl.

Zona F zauzima deo u zaleđu Zona E i A. Planski ovu zonu karakteriše zadržavanje već formiranog vikend naselja uz popunjavanje kroz novu gradnju na neizgrađenim površinama i to objektima stanovanja male gustine, tip "a" a u kontaku sa zonom H4 tip "v", uz koje se kao pretežnu namenu mogu naći i objekti turističkog smeštaja koje mogu pratiti poslovanje i usluge.

Zona G zajedno sa Zonom E ima direktan kontakt sa jezerom preko šetne staze i gradske plaže. Planski ovu zonu karakteriše zadržavanje postojećih izgrađenih struktura, pre svega restorana i kafea uz šetalište, košarkaškog kampa, objekta u funkciji veslačkog saveza i postojećeg hotela Beli bagrem, za koje važe uslovi dati za tretman postojećih objekata.

Auto-kamp se takođe zadržava na lokaciji na kojoj trenutno egzistira, a planom se daju uslovi za njegovo uređenje u cilju poboljšanja uslova korišćenja.

Već formirano vikend naselje se zadržava uz popunjavanje kroz novu gradnju na neizgrađenim površinama i to objektima stanovanja male gustine.

Zona I zauzima deo u zaleđu Zone G. Planski ovu zonu karakteriše izgradnja na neizgrađenom prostoru po ivici park šume Beli bagrem sa ciljem stvaranja ekskluzivnog ambijenta u kojem će se u okviru namene stanovanja male gustine kao pretežne namene naći vile sa većom okućnicom i drugi tipovi turističgog smeštaja koje mogu pratiti poslovanje i usluge.

U centralnom delu zahvata plana uz kružni tok u kojem se sutiču najatraktivnije i sadržajno najpotpunije urbanističke zone planirana je javna površina u funkciji trga i zatvorenog bazena na kojem se mogu organizovati i objekti u funkciji centralnih sadržaja koji opslužuju čitav prostor (pošta, banka, apoteka i sl. sadržaji). Ovaj prostor se može razraditi Urbanističkim projektom a preporuka je da se opredeljena površina kao i sadržaji preispitaju i kroz Urbanističko–arhitektonski konkurs.

Zona M je ovim Izmenama i dopunama uvedena kao potpuno nova zona. Zauzima krajnji južni deo zahvata plana. Planski ovu zonu karakteriše izgradnja na neizgrađenom prostoru po ivici park šume Beli Bagrem sa ciljem stvaranja ekskluzivnog ambijenta u kojem će se u okviru namene stanovanja male gustine kao pretežne namene naći vile sa većom okućnicom i drugi tipovi turističkog smeštaja koje mogu pratiti poslovanje i usluge kao i sportsko rekreativni sadržaji i sadržaji koji prate sport i rekreaciju (sportski tereni na otvorenom, sportsko rekreativni sadržaji sa turizmom i sl. fudbalski kamp i sl.)

Zona JJ zauzima krajnji zapadni deo zahvata plana. Prostire se uz jezero u produžetku Zone G. Planski ovu zonu karakteriše popunjavanje, u okviru započete gradnje, i to objektima stanovanja male gustine različitih tipova koji podržavaju lokalitete. U kontaktu sa Zonom G kao i na većim neizgrađenim parcelama planirana je gradnja objekat tipa "a" i "v", dok je u ostatku zone planirana gradnja tipa "b" i to po principu već započete gradnje.

U okviru ove zone planiran je produžetak postojeće gradske plaže gde nije dozvoljena bilo kakva gradnja, već samo formiranje pristupa i postavljanje plažnog mobilijara.

Zona K zauzima neizgrađen prostor na ulasku u naselje. Prostorno je određena ulicama Gradištanskom, Lovačkom i Ritskom. Planski ovu zonu karakteriše izgradnja na neizgrađenom prostoru sa ciljem stvaranja ekskluzivnog ambijenta gde se u okviru pretežne namene stanovanje male gustine mogu graditi vile sa većom okućnicom i drugi tipovi turističkog smeštaja koje mogu pratiti poslovanje i usluge.

U okviru ove namene moguća je organizacija i smeštaja starih lica u vidu Doma za stare.

Zona H4 zauzima krajnji jugo-istični deo zahvata plana. Planski ovu zonu karakteriše organizacija sportsko rekreativnih sadržaja na neizgrađenom prostoru, kao i gradnja objekata stanovanja male gustine tipa "a" uz granicu zahvata plana.

Postojeća privreda se zadržava na prostoru na kome i sada egzistira uz mogućnost tekućeg održavanja bez širenja. Uz Jezersku ulicu planiran je parking za autobuse.

Zona L zauzima uski neizgrađen prostor u krajnjem severoistočnom delu zahvata plana koji sa jedne strane kontaktira sa planiranim sportsko rekreativnim sadržajima u Zoni H4, a sa druge strane se naslanja na nasip prema Dunavu. Planski ovu zonu karakteriše izgradnja na neizgrađenom prostoru u okviru pretežne namene stanovanje male gustine, gde se mogu graditi vile sa većom okućnicom i drugi tipovi turističkog smeštaja koje mogu pratiti poslovanje i usluge.

Plan je na javnom uvidu od 31. januara i biće do 2. marta i to na zvaničnoj internet stranici opštine Veliko Gradište ili u zgradi opštine.

Izvor: eKapija

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Velika letnja nagradna igra Turističke organizacije
15. Jul 2024
Turistička organizacija Zlatibor organizuje Veliku letnju nagradnu igru. Nagradna igra počinje...
Turizam
Crna Gora nominovana za najpoželjniju evropsku destinaciju
12. Jul 2024
Crna Gora je nominovana za najpoželjniju evropsku destinaciju u okviru 23. godišnje...
Turizam
Bespovratna sredstva za 82 projekta u cilju razvoja ruralnog turizma
10. Jul 2024
Radna grupa za odlučivanje o učešću u finansiranju projekata razvoja i unapređenja...
Turizam
Nove direktne avio-linije do NR Kine
03. Jul 2024
Počev od 30. septembra 2024. godine, Air Serbia će uspostaviti direktne letove između...