Bukovička Banja: U planu turistički kompleksi visoke kategorije

27. Jul 2020
Ilustracija, foto: Pixabay
Ilustracija, foto: Pixabay

Opština Aranđelovac oglasila je javni uvid u nacrt plana detaljne regulacije za Spomenik prirode Park Bukovičke Banje sa izveštajem o strateškoj proceni uticaja plana na životnu sredinu. Park Bukovičke Banje, sa objektima i izvorima mineralne vode, predstavlja najpoznatiji i najatraktivniji deo Aranđelovca. Ovo je jedan od najstarijih i najočuvanijih banjskih parkova u Srbiji. Kako se navodi, jedan od ciljeva izrade plana je stvaranje uslova za uvećanje smeštajnih kapaciteta.

Planom je obuhvaćena površina od od 24,06 ha (od čega spomenik prirode zauzima 18,79 ha). Park Bukovičke Banje je utvrđen za nepokretno kulturno dobro.

Postojeće građevinsko područje (teritorija obuhvaćena Planom) ukupne površine 24,06 ha, sastoji se od površina javne namene i površina ostalih namena.

Javne namene čine objekti i građevinsko zemljište, ukupne površine 21,90 ha: zdravstvo (objekti Specijalne bolnice) – 0,32 ha, javno zelenilo (parkovska površina i park šuma sa pratećim objektima) – 19,52 ha i javne saobraćajne površine – 2,06 ha.

Ostale namene čine objekti i građevinsko zemljište, ukupne površine 2,16 ha: poslovanje (kompleks Eksploatacija) – 1,19 ha, turizam, rekreacija (Staro zdanje, hotel Šumadija, otvoreno kupatilo sa Arkadama) – 0,67 ha, stanovanje (porodično) - 0,08 ha i neizgrađene površine - 0,22 ha.

Planom su utvrđene dve urbanističke celine, "A" i "B".

Urbanistička celina "A" obuhvata zone u kojima je grupisano najviše izgrađenih površina, kao i površina planiranih za izgradnju, odnosno u kojima se očekuju najveće intervencije u prostoru. U ovoj celini se stvaraju planski uslovi za uvećanje smeštajnih kapaciteta i stepena iskorišćenosti kapaciteta turističkih, zdravstvenih, kulturnih i drugih sadržaja u Parku, kao i kvaliteta smeštaja, ponude i usluga u okviru ovih sadržaja, uz usklađivanje uređenja i opremanja prostora namenjenih turizmu, rekreaciji, zdravstvu, kulturi i javnim funkcijama, sa uslovima i merama zaštite i drugim prostornim ograničenjima. Osim nove izgradnje (koja će doprineti rešavanju problema nedovoljnog smeštajnog kapaciteta hotelskog, ali i zdravstveno-lečilišnog tipa u Banji, a u skladu sa Strategijom održivog razvoja opštine Aranđelovac 2016-2020, i zaključkom Ministarstva zdravlja u vezi sa smeštajnim kapacitetom Specijalne bolnice, ovo podrazumeva i temeljnu rekonstrukciju postojećih vrednih objekata, koji predstavljaju simbol dosadašnje turističke ponude Bukovičke Banje i Aranđelovca (pre svih hotela Šumadija i Starog zdanja).

Urbanistička celina "B" obuhvata preostalo područje u kome najveći deo zauzima zaštićeno područje spomenika prirode Park Bukovičke Banje, kao jedan od najstarijih i najočuvanijih banjskih parkova iz XIX veka u Srbiji, i prostorna kulturno-istorijska celina koja se štiti radi očuvanja koncepta pejzažno-arhitektonskog uređenja, prisustva izvora mineralnih voda, bogatstva flore i faune, prisustva kulturno-istorijske baštine i vredne zbirke skulptura na otvorenom.

Povećanje kapaciteta i rekonstrukcija turističkih objekata

Za objekat Staro zdanje predviđeno je očuvanje izvornog izgleda arhitekture i enterijera, uz zabranu dogradnje i radova koji mogu da ugroze statičku stabilnost objekta. Rekonstrukcija objekta je moguća isključivo u postojećim gabaritima.

U kompleksu Eksploatacija potrebna je integracija postojećeg kompleksa Starog pogona (eksploatacija mineralne vode) u prostor parka (u smislu ukidanja ograde kompleksa, povezivanja kompleksa sa sistemom parkovskih staza, ozelenjavanja asfaltiranih platoa i izmeštanja nadzemnih parkinga u podzemne parking garaže), kao i obnova kompleksa kroz rekonstrukciju, sanaciju i adaptaciju objekata, a u skladu sa planiranom pretežnom (muzej, arhiv, galerija, izložbeni prostor, kulturni centar, sport, scenskomuzička delatnost i sl.) i dopunskim namenama (zanatske usluge - stari zanati, komercijalne usluge - trgovina, ugostiteljstvo i sl.), pri čemu nije dozvoljena prenamena objekata u stambene i proizvodne.

Radi stilskog uklapanja u preovlađujuću arhitekturu banjskog parka (uz primenu odgovarajućih materijala), dozvoljena je remodelacija objekata, uz moguću dogradnju i nadziđivanje pojedinih objekata u kompleksu, u cilju arhitektonsko-građevinskog i funkcionalnog povezivanja u jedinstvenu celinu.

Kompleks Letnja pozornica sastoji se od otvorenog podijuma (scene) i gledališta i namenjena je kulturnim manifestacijama. Kako se ne bi narušavala vizura ka Starom zdanju, odnosno ka Biveti potrebno je formirati gledalište od lako pokretnih elemenata. Scena se zadržava u postojećim gabaritima sa mogućnošću rekonstrukcije i uz moguće formiranje terase iznad podijuma (ispod trim staze), sa koje bi se dobila izuzetna vizura prema pomenutim objektima.

Radi usklađivanja ovog dela Parka sa konceptom simetrije primenjenom u pristupnoj aleji (aleja gorskog javora), planiran je objekat simetričan Biveti, sličnih gabarita i volumena, koji sa zapadne strane flankira kompleks Letnja pozornica, svojevrsni trg kulture Parka Bukovičke Banje.

S obzirom na to da je postojeći objekat u park-šumi Zvezdara građevinski ruiniran i bez ikakve trenutne funkcije, na postojećoj lokaciji planirana je izgradnja novog objekta, sa nešto izmenjenim (uvećanim) gabaritima. Kako je ovaj objekat u zoni sporta park-šume Zvezdara namena objekta prilagođena je sportsko-rekreativnom karakteru ove zone, uz zadržavanje kulturnog karaktera koji prati sve javne funkcije i službe u Parku.

Specijalna bolnica za rehabilitaciju ima kapacitet od ukupno 115 postelja u 50 smeštajnih jedinica, od čega je 90 za osiguranike RFZO (40 za lečenje dece obolele od dijabetesa i 50 za stacionarnu rehabilitaciju), dok je 25 postelja namenjeno tržištu.

Na dnevnom nivou, kroz ambulantno-polikliničku službu Specijalne bolnice prođe oko 400 pacijenata. Za održivo funkcionisanje Specijalne bolnice potrebno je povećanje smeštajnih kapaciteta, čime bi se povećao i broj postelja koji bi mogao da se ponudi tržištu (sa sadašnjih 25), a time i sopstveni prihodi ove ustanove. Kako povećanje smeštajnih kapaciteta nije moguće u matičnom objektu, kao moguće rešenje ovog problema nameće se izgradnja odnosno rekonstrukcija sa dogradnjom depandansa za smeštaj korisnika na lokaciji Stare kotlarnice.

Za objekat Specijalne bolnice predviđeno je očuvanje izvornog izgleda arhitekture i enterijera. Moguće je osavremeniti enterijer objekta, a posebno zatvorenog kupatila. Dogradnja objekta je zabranjena, osim dodavanja transparentnih prizemnih pasaža u cilju stvaranja tople veze između sadržaja vezanih za Specijalnu bolnicu i njene prateće funkcije, ukoliko ovu vezu nije moguće ostvariti podzemno.

Zona proširenja kapaciteta Specijalne bolnice obuhvata površinu ispred objekta Specijalne bolnice, između regulacije Mišarske ulice i granice spomenika prirode Park Bukovičke Banje, sa objektom Stare kotlarnice (građevinski devastiran i bez trenutne funkcije). U ovoj zoni je predviđeno povećanje smeštajnih kapaciteta Specijalne bolnice (115 postelja u matičnom objektu) na ukupno oko 200 postelja.

Za objekat Hotel Šumadija predviđeno je očuvanje izvornog izgleda arhitekture, uz moguću rekonstrukciju i sanaciju objekta u okviru postojećih gabarita, kao i zamenu kosog krova punom etažom (tako da nova visina objekta bude ista kao visina slemena postojećeg kosog krova), s tim da ova intervencija ne sme da ugrozi statičku stabilnost objekta.

Moguće je osavremenjavanje prostora i uvođenje sadržaja, a u cilju formiranja visokokvalitetne hotelske ponude (kategorija 4 ili 5 zvezdica). Moguće je izvršiti dogradnju nadstrešnica i pristupnih rampi, ali da se pri tome ne ugrozi vizuelni efekat objekta.

Kompleks Hotela Šumadija sa kompleksom Otvoreno kupatilo - Arkade čini jedinstvenu urbanističku celinu.

Predviđena je rekonstrukcija Otvorenog kupatila, uz dogradnju sa nadgradnjom, koja podrazumeva integrisanje objekta Arkade u istočnu fasadu novoformiranog objekta, kao i uspostavljanje tople veze sa Hotelom Šumadija (eventualno i sa objektom Specijalne bolnice).

Pored smeštajnih kapaciteta, u novom objektu planirani su sadržaji koji (zajedno sa sadržajem rekonstruisanog Hotela Šumadija) omogućavaju formiranje visokokvalitetne hotelske ponude (kategorija 4 ili 5 zvezdica), uz osavremenjavanje rekreativnih akvatičkih sadržaja u kompleksu: otvoreni bazeni, zatvoreni bazen sa
spa & welnes centrom, kongresna/multifunkcionalna dvorana, tehničke prostorije, centralna kuhinja i podzemna garaža, koji zadovoljavaju potrebe čitavog turističkog kompleksa Hotel Šumadija - Otvoreno kupatilo - Arkade.

U kompleksu porodičnog stanovanja, postojeći objekti zadržavaju se uz moguću rekonstrukciju, sanaciju, adaptaciju, dogradnju i nadziđivanje. Ovo podrazumeva i mogućnost promene postojeće namene, porodično stanovanje u planiranu turističku namenu.

Obrađivač plane je JP Urbanizam Kragujevac, a javni uvid trajaće do 24. avgusta 2020. godine.

I. M.

Izvor: eKapija

Komentara (0)

Povezane vesti

Turizam
Turistička organizacija Srbije imala uspešan nastup u Kini
31. Maj 2024
Turistička organizacija Srbije (TOS) je učestvovala na međunarodnom sajmu turizma ITB China,...
Turizam
Do kraja godine novi Air Serbia Premijum salon na beogradskom aerodromu
29. Maj 2024
Air Serbia planira da krajem 2024. godine otvori novi Premijum salon na terminalu C10...
Turizam
Leteti na francuski način: konsijerž, osam miliona boca vina godišnje i kuvari sa Mišelinovim zvezdicama
28. Maj 2024
Nacionalne avio-kompanije pored svojih osnovnih delatnosti prevoza ljudi i robe, često uzimaju...
Turizam
Mesopotamija Ekspres: Najnovija turistička železnička ruta u Turskoj
28. Maj 2024
Da li biste želeli da istražite očaravajuću lepotu Turske vozom? Prolećni i letnji...