Područje Begečke jame potencijal za razvoj specifičnih turističkih sadržaja

08. June 2022
Ilustracija, foto: pixabay
Ilustracija, foto: pixabay

Prostornim planom područja posebne namene Parka prirode Begečka jama, obuhvaćen je deo katastarske opštine Begeč, površine oko 1064,24 ha, a njegov nacrt kao i Izveštaj o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu se nalazi na javnom uvidu do 5. jula.

Područje posebne namene predstavlja Park prirode Begečka jama sa kompleksom ritskih staništa, uključujući ostrva i peščane sprudove levog priobalja Begečke jame i odbrambeni nasip.

- Vizija uređenja planskog područja je da se obezbede uslovi za očuvanje, unapređenje, zaštitu i održivo korišćenje prirode, prirodnih vrednosti i njihovo uključivanje u politike prostornog razvoja - ističe se u Nacrtu Prostornog plana koji je izradio Pokrajinski sekretarijat za urbanizam i zaštitu životne sredine.

Na području posebne namene nalaze se:

Potcelina sa oznakom 1 je Jezero "Begečka jama" i kanal Begej sa kompleksom ritskih staništa;
Potcelina sa oznakom 2 je turističko – rekreativno područje;
Potcelina sa oznakom 3 je odbrambeni nasip.

Među prirodnim resursima poseban značaj imaće održivo i strogo konrolisano korišćenje vodnih resursa kao i zaštita voda od neracionalne privatizacije, zagađenja i neadekvatnog korišćenja. Vodeni tokovi Dunava, Save i Tise imaće multifunkcionalnu ulogu, u prvom redu za sve velike potrošače vode, saobraćaj i rekreaciju, uz povećanu pažnju kod ispuštanja otpadnih voda.

Opšta koncepcija prostornog razvoja treba da pored zaštite, obezbedi i unapredi pre svega zaštićeno područje, Park prirode Begečka jama i njegove prirodne vrednosti, prirodne ekosisteme i živopisne pejzaže, biološke i predeone raznovrsnosti, ali i celokupno plansko područje, pojašnjeno je.

Dodaje se da koncepcijom prostornog razvoja treba da se omogući i zadovoljenje naučnih, obrazovnih, duhovnih, estetskih, kulturnih, turističkih, zdravstveno-rekreativnih potreba i ostalih delatnosti usklađenih sa tradicionalnim
načinom života i načelima održivog razvoja.

U ovom planskom dokumentu, za zaštitu je predviđeno 45 prirodnih dobara, a Park prirode Begečka jama je naveden kao prirodno dobro za koje je predviđena revizija postojeće zaštite.

Vodno zemljište je namenjeno za održavanje i unapređenje vodnog režima, a posebno za:

  • Izgradnju, rekonstrukciju i sanaciju vodnih objekata;
  • Održavanje korita vodotoka i vodnih objekata;
  • Sprovođenje mera koje se odnose na uređenje vodotoka i zaštitu od štetnog dejstva voda, uređenje i korišćenje voda i zaštitu voda;
  • Sport, rekreaciju i turizam;
  • Izgradnju i održavanje linijskih infrastrukturnih objekata;
  • Postavljanje privezišta za čamce, kao i plutaćujeg objekta u smislu zakona kojim se uređuju plovidba i luke.

Prostori za rekreaciju i sport se planiraju prvenstveno u okviru turističko-rekreativnih područja. U okviru ovih zona se planiraju otvoreni, uređeni i opremljeni sportski tereni za raznovrsne sportske aktivnosti (pešačenje, trčanje, biciklizam, jahanje...). Uređenje plaža bi doprinelo razvoju aktivnosti i sportova na vodi u skladu sa karakterom i uslovima zaštite. Svi ovi sadržaji bi doprineli i turističkoj valorizaciji prostora, navodi se u ovom dokumentu.

Zbog potrebe za održavanjem vaspitno–obrzovnih aktivnosti i naučnih istraživanja, te potrebe da se prirodna dobra adekvatno prezentuju, planira se vizitorski centar sa objektima za prihvatanje posetilaca (predavanja i
prezentacije) i organizovanog boravka đaka, studenata, naučnih radnika.

Sportsko-ekološki kamp, lociran u neposrednoj blizini Parka prirode Begečka jama (u zoni uticaja), omogućiće realizaciju multidisciplinarnih programa u oblasti ekologije, edukacije, sporta, šumarskog, turističkog, ribolovnog
i drugog rekreativnog korišćenja.

Specifični turistički proizvodi

Na zaštićenom području Parku prirode Begečka jama postoje mogućnosti za razvoj specifičnih turističkih proizvoda (ekoturizam, naučni i edukativni, ribolovni, izletnički, avanturistički turizam), i niz aktivnosti na osnovu kojih se može formirati specifična i konkurentna turistička ponuda usklađena sa režimima zaštite.

- Poželjno je stimulisati privatnu inicijativu i razvijati različite programe prilagođene osobenostima područja i lokalne zajednice, kao što je specijalizovano obrazovanje i obrazovanje za koje postoji interes lokalne zajednice uz podsticanje javno-privatnog partnerstva - navodi se i dodaje da bi naselje Begeč zahvaljujući području posebne namene, odnosno Parku prirode i svim sadržajima koje se planiraju moglo izrasti u izgrađenu turističku destinaciju.

Postojanje medicinske usluge za turiste je jedan od osnovnih preduslova da neko turističko područje preraste u turističku destinaciju. Zato se može očekivati da se preduzetnička inicijativa ispolji i u oblasti zdravstvene zaštite (naselje Begeč nema ustanovu primarne zdravstevene zaštite).

U cilju pospešivanja razvoja biciklističkog turizma predviđena je biciklistička staza - međunarodni biciklistički koridor, duž odbrambenog nasipa.

Najznačajnija planirana intervencija na vodnoj saobraćajnoj infrastrukturi je izgradnja putničkog pristaništa. U skladu sa potrebama naseljenih mesta, na obali Dunava, za planirano putničko pristanište će se definisati sadržaji kroz dalju plansku razradu koji će odgovarati karakteru i obimu ove namene.

U cilju zaštite Begečke jame od plavljenja usled izgradnje HE Novi Sad i postizanja optimalnog vodnog režima, planira se izgradnja zaštitnog nasipa po obodu Begečke jame.

Značajan faktor za dalja planiranja naučnih istraživanja je blizina Novog Sada kao administrativnog i univerzitetskog centra, ističe se u Nacrtu Prostornog plana područja posebne namene Parka prirode Begečka jama.

Izvor: eKapija

Comments (0)

Connected news

Tourism
Memić: Još 100 hiljada vaučera dostupno od 30. maja
26. May 2023
Ministar turizma i omladine Husein Memić najavio je da od sledećeg utorka, 30. maja, počinje...
Tourism
Motivi Beograda na tapetama
26. May 2023
Turistička organizacija Beograda pozvala je umetnike, dizajnere, slikare, fotografe, dizajnere...
Tourism
Otvara se sezona na Kopa plaži u Beču
24. May 2023
Dolaskom toplih dana se otvara sezona kupanja na Kopa plaži u Beču. Grad je proteklih godina...
Tourism
Kongresni biro Srbije na sajmu IMEX Frankfurt 2023.
24. May 2023
Kongresni biro Turističke organizacije Srbije u periodu od 22. do 25. maja 2023. godine...