HORES traži smanjenje PDV-a na hranu u hotelima i restoranima

22. May 2024
Image by Foodart from Pixabay
Image by Foodart from Pixabay

Udru­že­nje ho­te­li­je­ra i re­sto­ra­te­ra Sr­bi­je HO­RES pred­lo­ži­će Vla­di Sr­bi­je i re­sor­nim mi­ni­star­stvi­ma sma­njenje sto­pe PDV-a na hra­nu u ho­te­li­ma i re­sto­ra­ni­ma sa do­sa­da­šnjih 20% na 10%.

Ti­me bi se Sr­bi­ja pri­dru­ži­la gru­pi od vi­še od 20 evrop­skih ze­ma­lja ko­je već ima­ju re­du­ko­va­nu po­re­sku stopu na ove uslu­ge. Na ovaj na­čin bi se sek­tor sa naj­ve­ćim raz­voj­nim po­ten­ci­ja­lom u dr­ža­vi do­veo u konku­rent­ni­ji po­lo­žaj, či­me bi se obez­be­dio da­lji eko­nom­ski rast, ne sa­mo tu­ri­zma i ugo­sti­telj­stva već i po­ve­za­nih de­lat­no­sti.

Ovu ini­ci­ja­ti­vu je HORES po­kre­nu­o još pre de­ce­ni­ju, ali i da­lje in­si­sti­ra­mo na to­me da se uslo­vi za ovaj sek­tor pro­me­ne. Za­to će još jed­nom biti zatražena iz­me­na Za­ko­na o po­re­zu na do­da­tu vred­nost. Pi­ta­nje po­re­skog tret­ma­na slu­že­nja hra­ne u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma ni­je no­vo, ali je va­žno da se što pre re­ši. Sma­nje­njem po­re­za na hra­nu ko­ja se pri­pre­ma i slu­ži u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma po­put ho­te­la i re­sto­ra­na, u od­re­đe­noj me­ri sma­nji­le bi se ce­ne ugo­sti­telj­skih uslu­ga u Sr­bi­ji, što bi do­ve­lo do po­ve­ća­nja bro­ja go­sti­ju, a sa­mim ti i do otva­ra­nja no­vih rad­nih me­sta.

Ova­kva teh­ni­ka pri­vla­če­nja tu­ri­sta i po­sred­no po­ve­ća­nje fiskalnih pri­ho­da na­sta­lih zbog sma­nje­nja po­re­za u ugo­sti­teljstvu pri­be­gle su već mno­ge ze­mlje ka­ko bi svo­ju tu­ri­stič­ku po­nu­du uči­ni­le što pri­ma­mlji­vi­jom i sa­mim tim po­ve­ća­le svo­je pri­ho­de i raz­vi­ja­le dru­ge gra­ne pri­vre­de. Sma­nje­njem po­re­ske sto­pe zna­čaj­no bi se de­sti­mu­li­sa­li po­ku­ša­ji po­je­di­nih ne­sa­ve­snih pred­u­zet­ni­ka da iz­be­ga­va­ju pla­ća­nje PDV-a u ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma, po­što bi sto­pa po­re­za od 10 od­sto či­ni­la ne­is­pla­ti­vim ri­zik od ka­žnja­va­nja i za­tva­ra­nja obje­ka­ta.

HO­RES sma­tra da bi se sma­nje­njem po­re­ske sto­pe zna­čaj­no po­ve­ćao ob­u­hvat na­pla­te po­re­za, kao i da bi do­šlo do zna­čaj­nog ras­te­re­će­nja po­re­skih in­spek­ci­ja, jer i dalje trećina ugostiteljskih objekata posluje u sivoj zoni.

Ka­da je reč o Sr­bi­ji sek­tor sme­šta­ja i hra­ne prak­tič­no je ne­raz­dvo­jiv i pred­sta­vlja ključ­ni po­kre­tač na­šeg tu­ri­zma. U mno­go­broj­nim stu­di­ja­ma u ko­ji­ma se ana­li­zi­ra tu­ri­stič­ka kon­ku­rent­nost, su­ge­ri­še se i na re­du­ko­va­ni PDV, ta­ko da u ze­mlja­ma EU, čak 22 čla­ni­ce pri­me­nju­ju dru­ga­či­ju sto­pu PDV-a na ugo­sti­telj­ske uslu­ge, hra­ne i pi­ća.

Iz prak­se tih zemalja se vi­di da je sma­nje­nje PDV-a , do­ve­lo s jed­ne stra­ne do sma­nje­nje pri­li­va sred­sta­va zbog sma­nje­ne sto­pe po­re­za, ali je s dru­ge po­ve­ćan pri­liv po osno­vu po­ve­ća­nja pri­ho­da, od po­re­za na do­bit ho­te­la i re­sto­ra­na, po­re­za i do­pri­no­sa na pla­te i od ubi­ra­nja PDV-a u no­vo­o­tvo­re­nim objek­ti­ma, po­ve­ća­nja pri­ho­da, ra­sta in­ve­sti­ci­ja, lič­ne po­tro­šnje i iz­vo­za.

Jed­no evrop­sko is­tra­ži­va­nje spro­ve­de­no na de­set ze­ma­lja po­ka­za­lo je da ova­kva me­ra u tu­ri­zmu i ugo­sti­telj­stvu ima po­zi­tiv­ne uti­ca­je na ce­lo­kup­nu pri­vre­du. Na pri­mer, po­ka­za­lo se da sma­nje­nje po­re­skog op­te­re­će­nja u tu­ri­zmu i ugo­sti­telj­stvu ge­ne­ri­še sto­pu ra­sta BDP-a iz­me­đu 0,2 i 0,6 pro­cent­nih po­e­na, kao i da je ko­rist od sma­nje­nog po­re­skog op­te­re­će­nja tu­ri­zma i ugo­sti­telj­stva ve­ća od tro­ško­va iz­gu­blje­nih pri­ho­da u bu­dže­tu.

Na­še ugo­sti­te­lje i ho­te­li­je­re bri­ne i mo­guć­nost da bi tu­ri­sti mo­gli da poč­nu da bi­ra­ju po­volj­ni­je kon­ku­rent­ske de­sti­na­ci­je. Čak se i sto­pa PDV-a od 10 od­sto sma­tra ne­do­volj­no kon­ku­rent­nom, jer mno­ge ze­mlje ima­ju i ni­žu sto­pu po­re­za. I u sa­moj Stra­te­gi­ji raz­vo­ja tu­ri­zma Sr­bi­je do 2025. go­di­ne oce­nje­no je da je fi­skal­no op­te­re­će­nje tu­ri­stič­kog sek­to­ra ve­će ne­go u ze­mlja­ma na­šeg okru­že­nja.

Izvor: HORES

Comments (0)

Connected news

Hospitality
Luštica ima potencijal da nadmaši elitne turističke destinacije
30. May 2024
Crna Gora ima ogroman potencijal, a Luštica je biser koji bi mogao da nadmaši...
Hospitality
Beograd: Popunjenost hotela 100 odsto zahvaljujući koncertima grupe Rammstein
16. May 2024
U susret koncertima grupe Rammstein, 24. i 25. maja zahvaljujući kojima su popunjeni svi...
Hospitality
Svetski poznata hotelska grupacija koja uspešno posluje i u Srbiji ulazi na zahtevno tržište Saudijske Arabije
18. April 2024
Jedna od vodećih svetskih hotelskih grupacija, Karisma Hotels & Resorts, koja je nedavno...
Hospitality
Izabran novi Upravni odbor HORES-a
05. April 2024
U hotelu „Hyatt Regency Belgrade“, u četvrtak, 4. aprila 2024. godine, održana je...